13 ஜூலை 2011

ரோஜா மலரை கிள்ளாதே!

God Bless You

ரோஜா மலரை
கிள்ளாதே!
கிள்ளிய மலரை

வாட விடாதே!
வாடிய மலரை

வீசாதே!
வீசிய மலரை

மீண்டும் தொடாதே!

1 கருத்து:

OURTECHNICIANS HOME BASE SERVICES சொன்னது…

ourtechnicians deals with home appliances repairs and

services like electrical services, plumbing services, two

wheeler repairs, ATS system repair services,house

renovations, paintings, dish washer repair services,

wardrobe erection or alterations, bathroom and kithen

remodelling and maintenance services.If you need our

service inspect on
home

appliance

www.facebook.com/apm.ourtechnicians/?

fref=ts&ref=br_tf

www.youtube.com/watch?v=2lFLF4SUTnM
www.instag

ram.com/ourtechnicians