17 மார்ச் 2008

எனது சிந்தனை-5

குரைக்கும் நாய்களைப் பார்த்து நீயும் குரைப்பதால் நீயும் நாயாகி விடுகிறாய்!

கருத்துகள் இல்லை: