18 மார்ச் 2008

எனது சிந்தனை-7.00001

அர்த்தம் என்பது வார்த்தைகளில் இல்லை.சந்தர்ப்பங்கள்தான் வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தத்தைக் கொடுக்கின்றன.

கருத்துகள் இல்லை: