18 மார்ச் 2008

எனது சிந்தனை-7

பிறக்கும்போது அழும் மனிதன் இறக்கும்போது சிரிக்கவேண்டும்!

கருத்துகள் இல்லை: