14 மார்ச் 2008

எனது சிந்தனை!

நீ காலைப்பிடிக்க்க் குனிந்தால் தலையில் கால் வைக்கும் நண்பர்கள் எதற்காக?

கருத்துகள் இல்லை: