11 ஏப்ரல் 2008

வருக புத்தாண்டே!

ஈழமக்கள் வாழ்வில்
இதுபோன்றோர் புத்தாண்டு
இல்லை இதற்கு முன்னர்
என்று மக்கள் வாயர வாழ்த்தும
வாழ்த்தை உரித்தாக்க வருவாய் புத்தாண்டே
சமாதானப் பரிசு கொண்டு!

கருத்துகள் இல்லை: