07 மார்ச் 2009

எனது சிந்தனை-29

புனிதர்களைத் துரோகிகளாகவும் அதேநேரம் துரோகிகளைப் புனிதர்களாகவும் உருவாக்குவது சந்தர்ப்பம்தான்!

கருத்துகள் இல்லை: