09 மார்ச் 2009

எனது சிந்தனை‍-31

பேசப்படும் வார்த்தைகளைவிட பேசப்படாத வார்த்தைகள் பொருளாளமுடையவை!

கருத்துகள் இல்லை: