14 மார்ச் 2009

எனது சிந்தனை- 32

உன்னை ஏமாற்ற நினைப்பவனிடம் நீ ஏமாந்ததாகவே காட்டிக்கொள் ! அதனால் நீ அவனை ஏமாற்றுகிறாய் . அவன் உன்னைப் பற்றி எச்சரிக்கை அடைதல் குறைகிறது . Free Signature Generator

Free Signature Generator

கருத்துகள் இல்லை: