17 மார்ச் 2008

எனது சிந்தனை-2

நீ இன்னொருவனைத் தலைவனாகக் கருதிக்கொண்டிருக்கும்வரை நீ மற்றவரை வழிநடத்தத் தகுதியற்றவன் என்பதை மறந்து விடாதே!

கருத்துகள் இல்லை: