01 ஏப்ரல் 2008

எனது சிந்தனை-8

மரணம் நல்லவர்களுக்கும் தீயவர்களுக்கும் பொதுவானது! ஆகவே மரணம் மனிதர்களுக்கு ஒரு தண்டனை என்று கருதுவது தவறு.

கருத்துகள் இல்லை: