14 மார்ச் 2008

மனிதம்!

உனது எதிரியைக்கூட கண்ணியமாக நடத்தப் பழகிக்கொள்.

கருத்துகள் இல்லை: