16 ஏப்ரல் 2008

தெருக்குறள்-1

Love பண்ணிக் கெடுவாரே கெடுவார்-மற்றெல்லாம்
dowry பெற்று நல்வாழ்வு பெறுவார்.