16 ஏப்ரல் 2008

எனது சிந்தனை-13

தாய்மொழியை,தாய்நாட்டை நேசிக்காதவன் தாயையும் நேசிக்கமாட்டான்.