16 ஏப்ரல் 2008

எனது சிந்தனை-11

தலைமைத்துவம் என்றால் தன்கீழுள்ளவரை அடக்கி ஒடுக்குதல் என்பது பொருளல்ல!