16 ஏப்ரல் 2008

எனது சிந்தனை-12

மலிவானவை எல்லாம் மதிப்பற்றவை எனக் கருதி விடாதீர்கள்!