16 ஏப்ரல் 2008

எனது சிந்தனை-10

வார்த்தைகள் பொருளுடையவைல்ல. சந்தர்ப்பங்களே அவற்றுக்குப் பொருளைக்கொடுக்கின்றன.