16 ஏப்ரல் 2008

எனது சிந்தனை-9

ஆத்திரம் கொள்பவன் அறிவை இழக்கிறான்!