16 ஏப்ரல் 2008

தெருக்குறள்-2

Item என்பார் அலைந்திடுவார்-பின்பு
கயிட்டம் என்று கவலை கொள்வார்