27 ஏப்ரல் 2008

எனது சிந்தனை-14

விதி என்பது மனிதனே உருவாக்கிக்கொண்ட அவனது எதிரி!