13 மே 2008

எனது சிந்தனை-15

குற்றம் செய்தவன் குற்றத்தை உணர்ந்தபின் மன்னிக்காதவன் மனிதனேயல்ல!