02 ஜனவரி 2009

எனது சிந்தனை-16

குற்றவாளியை, மனச்சாட்சியைவிட சட்டம் குறையவே தண்டிக்கிறது