22 ஜனவரி 2009

எனது சிந்தனை-18

முட்டாள்கள் இருக்கும்வரை ஏமாற்றுக்காரர்களுக்குப் பஞ்சமேயில்லை.

கருத்துகள் இல்லை: