24 ஜனவரி 2009

எனது சிந்தனை-19

பூச்சியங்கள்கூட மதிப்புடையவைதான். ஆனால் குறைந்தபட்சம் பெறுமானமுள்ள ஒன்றுடனாவது சேர்ந்திருந்தால் மட்டுமே!

கருத்துகள் இல்லை: