02 மார்ச் 2010

பழமொழி(அனுபவமொழி)

பச்சையாக இருந்தாலும் பழம் பழம்தான்!

கருத்துகள் இல்லை: