17 மார்ச் 2011

ஒரு பூவின் ரகசியம்!

JellyMuffin.com - The place for profile layouts, flash generators, glitter graphics, backgrounds and codes


பூக்கள் காண்கையில் -உள்ளம்
பூரிப்பாகுதே!


பூவின் ரகசியம் -எந்தன்
பூவை ரகசியம்!


அழகு ரோஜாவே-எந்தன்
காதல் தேவதை!

செவ்வரத்தைதான் -அவள்
செவ்விதழ்களாம்!

பல்வரிசைகள் பால்
வெள்ளலரியாம்!

காந்தள்மலர்களே அவளது
கைகளானதே!


ஊசிமல்லியே- கொடி அவள்
இடையுமானதே!


குண்டுமல்லியை- நானும்
சொன்னாற் தொல்லையே!


வாசமல்லியே -எந்தன்
நினைவில் நீயடி!


சூரியகாந்தியாய் -என்னைச்
சுற்றும் பார்வையாம்!

என்னைக் காண்கையில்
செந்தாமரை முகம்!


எந்தன் தோட்டத்து
அழகு மலர்களை
யாரும் ரசித்திடில் -அவர்கள்
ஆயுள் குறைந்திடும்!

JellyMuffin.com - The place for profile layouts, flash generators, glitter graphics, backgrounds and codes

கருத்துகள் இல்லை: